inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych inwentaryzacja zbiornikow bezodplywowych inwentaryzacja szamb geodezja geodezja specjalistyczna

Witamy na stronie www
STUDIO MAP

usługi inżynieryjne

NASZA OFERTA

GEODEZJA KLASYCZNA

GEODEZJA SPECJALISTYCZNA
INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

NASZE DOŚWIADCZENIE

23 LATA DOŚWIADCZENIA W GEODEZJI

Wykonujemy podstawowe zadania geodezyjne dla klientów instytucjonalnych i osób prywatnych.
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania za pomocą serwisowanego sprzętu i licencjonowanego oprogramowania.
Posiadamy uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i geodezji górniczej.

 • Wykonujemy:

 • pomiary sytuacyjno - wysokościowe
  inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych
  mapy do celów projektowych
  wytyczenia budynków
  wyznaczanie granic działek
  podziały nieruchomości
  rozgraniczenia nieruchomości

NASZ PROFESJONALIZM

GEODEZJA SPECJALISTYCZNA

Wykonujemy zadania specjalistyczne tj.:

 •  - pomiary na terenach zamkniętych (PKP, Rejonowe   Zarządy Infrastruktury)

 • - zakładanie osnów

 • - pomiary lasów

 • - określenie objętości składowanych kruszyw
  - pomiary osuwisk

WYZWANIA

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2023 roku wykonaliśmy dla Gminy Libiąż, Gminy Chęciny, Gminy Sędziszów Małopolski inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków dla 9717 budynków. 

ADRES

Osiedle Paderewskiego 7/VIII lok.3 
32-626 Jawiszowice

ZADZWON

Phone: +48 513-134-303 Marcin Spisak
Phone: +48 507-051-690 Tymoteusz Tobiasz

EMAIL DO NAS

biuro@studiomap.pl

tymoteusztobiasz@studiomap.pl

NAPISZ DO NAS

WYPEŁNIJ FORMULARZ

© Copyright 2025 studio map - All Rights Reserved

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 , str. 1), zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

STUDIO MAP MARCIN SPISAK
z siedzibą przy ul. Osiedle Paderewskiego 7/VIII lok.3,
32-626 Jawiszowice,
telefon: 513-134-303,
mail: biuro@studiomap.pl;


2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na wykonawcy prac geodezyjnych.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez STUDIO MAP MARCIN SPISAK Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.